Champions • Lapinporokoira Champions

 • Lapinlempi Boulas Beaivi
  RÜ Geb.: 27.04.2005 HD-A
  Besitzerin: Julia Witibschlager

  Österreichischer Jugendchampion
  Österreichischer Champion

 • Raiddokas Itundra
  HÜ Geb.: 05.02.2007 HD A, Augen frei’11, prcd PRA A
  Besitzerin: Julia Witibschlager

  Weltsieger 2009
  Eurosieger 2010
  Internationaler Champion
  Österreichischer Champion
  Deutscher Champion
  Slowenischer Champion
  Slowakischer Champion
  Österreichischer Jugendchampion

 • Pakkashelmen Rova
  RÜ Geb.: 12.01.2009 HD A, Augen frei 11, prcd PRA A
  Besitzerin: Julia Witibschlager

  Internationaler Champion
  Österreichischer Champion
  Deutscher Champion
  Slowenischer Champion
  Österreichischer Jugend Champion
  Deutscher Jugend Champion

 • Nuortariikas Arvvolas Ajatuksia

  HÜ Geb.: 29.04.2010 HD A, prcd PRA A
  Besitzerin: Julia Witibschlager

  Weltjugendsieger 2011
  Österreichischer Jugend Champion
  Deutscher Jugend Champion
  Internationaler Champion
  Österreichischer Champion
  Deutscher Champion VDH
  Slowakischer Champion
  Slowenischer Champion

 • Nuortariikas Bealdomuorji Bealdegry
  HÜ Geb.: 08.02.2012 HD A Augen: frei 14 prcd PRA frei
  Besitzerin: Julia Witibschlager

  Österreichischer Jugend Champion
  Deutscher Champion VDH
  Slowakischer Champion
  Slowenischer Champion
  Österreichischer Champion
  Internationaler Champion

 • Nuortariikas Caibma Cakca
  RÜ. Geb.: 14.10.2013 prcd PRA A

  Besitzerin: Julia Witibschlager

  Österreichischer Jugendchampion


20. Januar 2016